Top

tin tuc ngay nay

Chứng Đạo Ca

Thứ 3 | 20/08/2019
Lớn lao thay Bài Ca Chứng Đạo! Ngài Huyền Giác đã nói lên được những gì ngài thật tu thật chứng trong bài ca này. Nói là bài ca là vì mỗi lời mỗi chữ đều là Trí Tuệ Bát Nhã xuất phát từ Chân Tâm của ngài, nên thông suốt vô ngại và an vui tự tại. Vui trong cảnh giải thoát, vui trong cảnh Niết Bàn, hân hoan mà thốt lên những lời này, không biết gọi nó là gì, nên tạm gọi nó là Bài Ca Chứng Đạo vậy!

Sa-Môn Huyền Giác soạn                               Bản dịch của Cư Sĩ Trúc Thiên

                                                        

 

Quân bất kiến,                                                  Anh thấy chăng:

Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân?                     Dứt học, vô vi ấy đạo nhân,

Bất trừ vọng tưởng bất cầu chân.                   Không trừ vọng tưởng, chẳng cầu chân.

Vô minh thực tánh tức Phật tánh,                   Tánh thực vô minh tức Phật tánh,

Ảo hóa không thân tức pháp thân.                 Thân không ảo hóa tức pháp thân.

Pháp thân giác liễu vô nhất vật,                     Pháp thân giác rồi không một vật,

Bổn nguyện tự tánh thiên chân Phật,             Bổn nguồn tự tánh thiên chân Phật.

Ngũ ấm phù vân không khứ lai,                      Năm ấm ảo hư: mây lại qua,

Tam độc thủy bào hư xuất một.                      Ba độc huyễn hoặc: bọt còn mất.

Chứng thực tướng vô nhân pháp,                  Chứng thực tướng, không nhân pháp,

Sát-na diệt khước A-tỳ nghiệp.                       Sát-na rũ sạch a-tỳ nghiệp.

Nhược tương vọng ngữ cuống chúng sanh    Bằng đem lời vọng dối chúng sanh,

Tự chiêu bạt thiệt trần sa kiếp.                       Tội rút lưỡi nguyện mang cùng kiếp.

Ðốn giác liễu Như Lai thiền,                           Thoắt giác rồi Như Lai thiền,

Lục độ vạn hạnh thể trung viên.                     Sáu độ muôn hạnh thể tròn nguyên.

Mộng lý minh minh hữu lục thú,                     Trong mộng lao xao bầy sáu nẻo,

Giác hậu không không vô đại thiên.               Tỉnh ra bằng bặt chẳng ba ngàn.

Vô tội phước, vô tổn ích,                                Không tội phước, không thêm bớt,

Tịch diệt tánh trung mạc vấn mịch.                Tánh mình vắng lặng đừng hỏi bắt.

Tỷ lai trần kính vị tằng ma,                             Bấy lâu gương bụi chửa từng lau,

Kim nhật phân minh tu phẫu tích.                  Này lúc rõ phân cần dứt khoát.

Thùy vô niệm, thùy vô sinh,                           Ai không niệm, ai không sanh?

Nhược thực vô sinh, vô bất sinh.                   Ví thực không sanh, không chẳng sanh

Hoán thủ cơ quan mộc nhân vấn,                  Gọi người gỗ hỏi nguồn cơn ấy,

Cầu Phật thi công tảo vãn thành                    Cầu Phật ra công sớm sẽ thành.

Phóng tứ đại, mạc bả tróc,                             Buông bốn đại, đừng nắm bắt,

Tịch diệt tính trung tùy ẩm trác                      Tánh mình vắng lặng tùy ẩm trác.

Chư hành vô thường nhất thiết không           Muôn vật vô thường thảy thảy không

Tức thị Như Lai đại viên giác.                        Ðấy chính Như Lai thật viên giác.

Quyết định thuyết, biểu Chân thặng              Dám nói quyết rõ Chân thừa,

Hữu nhân bất khẳng nhiệm tình trưng.          Còn ai chẳng khứng cứ nghiên tầm.

Trực triệt căn nguyên Phật sở ấn,                 Thẳng tận đầu nguồn phăng dấu Phật,

Trích diệp tầm chi ngã bất năng.                   Chọn lá tìm cành ta chẳng đang

Ma-ni châu, nhân bất thức,                            Ngọc ma-ni, ngươi có biết,

Như Lai tàng lý thân thâu đắc.                       Như Lai kho ấy thâu trọn hết.

Lục ban thần dụng không bất không              Sáu ban thần dụng không chẳng không,

Nhất lỏa viên quang sắc phi sắc.                   Một điểm viên quang sắc chẳng sắc.

Tịnh ngũ nhãn, đắc ngũ lực,                          Tịnh năm mắt, được năm lực,

Duy chứng nãi tri nan khả trắc.                      Có chứng mới hay không lượng được

Kính lý khán hình kiến bất nan,                     Trong gương ngắm ảnh dễ thấy hình,

Thủy trung tróc nguyệt tranh niêm đắc.         Ðáy nước mò trăng không nắm nguyệt.

Thường độc hành, thường độc bộ,                Thường một mình, thường tản bộ,

Ðạt giả đồng du Niết-bàn lộ.                          Ðạt giả lại qua Niết-bàn lộ.

Ðiều cổ thần thanh phong tự cao,                  Ðiệu xưa thần nhẹ dáng thanh thanh,

Mạo tụy cốt cương nhân bất cố.                    Xương cứng thân gầy ai chiếu cố.

Cùng thích-tử, khẩu xưng bần,                      Con Phật nghèo (1), miệng xưng nghèo,

Thực thị thân bần đạo bất bần.                      Rõ thực thân nghèo đạo chẳng nghèo.

Bần tắc thân thường phi lũ hạt,                      Nghèo ắt thân thường manh áo chắp,

Ðạo tắc tâm tàng vô giá trân.                         Ðạo ắt hằng châu báu đeo.

Vô giá trân, dụng vô tận,                                Châu báu đeo, dùng chẳng hết,

Lợi vật ứng cơ chung bất lận.                        Tùy duyên rải khắp (2) chẳng keo kiết.

Tam thân tứ trí thể trung viên,                        Ba thân bốn trí thể tròn nguyên,

Bát giải lục thông tâm địa ấn.                         Tám giải sáu thông tâm ấn hiệp.

Thượng sĩ nhất quyết nhất thiết liễu,              Bậc cao một quyết là xong hẳn,

Trung hạ đa văn đa bất tín.                             Kẻ thấp càng nghe lại lắm ngờ.

Ðản tự hoài trung giải cấu y,                           Hãy vứt trong lòng manh áo bẩn,

Thùy năng hướng ngoại khoa tinh tấn.           Sá gì tinh tấn hướng ngoài khoe.

Tòng tha báng, nhiệm tha phi,                        Mặc ai biếm, mặc ai dèm,

Bả hỏa thiêu thiên đồ tự bị.                            Châm lửa đốt trời nhọc xác thêm.

Ngã văn cáp tự ẩm cam lồ,                           Ta nghe như uống cam lồ vậy,

Tiêu dung đốn nhập bất tư nghị.                   Tan hết vào trong chẳng nghĩ bàn.

Quán ác ngôn, thị công đức,                         Xét lời ác ấy công đức,

Thử tắc thành ngô thiện tri thức.                    Ðó mới chính là thầy ta thực.

Bất nhân san báng khởi oán thân,                 Chớ vì báng bổ khởi oán, thân,

Hà biểu vô sanh từ nhẫn lực.                         Sao tỏ vô sanh, nêu nhẫn lực.

Tông diệc thông, thuyết diệc thông,              Tông cũng thông thuyết cũng thông,

Ðịnh huệ viên minh bất trệ không.                 Ðịnh huệ sáng tròn chẳng trệ không.

Phi đản ngã kim độc đạt liễu,                         Nào phải mình ta riêng đạt đấy,

Hằng sa chư Phật thể giai đồng.                   Hằng sa chư Phật thể chung đồng.

Sư tử hống, vô úy thuyết,                              Sư tử hống thuyết vô úy,

Bách thú văn chi giai não liệt.                        Trăm thú nghe qua xé óc tủy.

Hương tượng bôn ba thất khước uy,              Hương tượng chạy dài hết liệt uy,

Thiên long tịch thính sinh hân duyệt.             Thiên long lặng ngóng lòng hoan hỷ.

Du giang hải, thiệp sơn xuyên,                       Chơi biển cả dạo rừng thiêng,

Tầm sư phỏng đạo vị tham thiền.                  Tìm thầy hỏi lấy đạo tham thiền.

Tự tòng nhận đắc Tào Khê lộ,                        Từ ngày rõ nẻo Tào-khê ấy,

Liễu tri sinh tử bất tương quan.                       Mới hay sống chết chẳng tương can.

Hành diệc thiền, tọa diệc thiền,                       Ði cũng thiền, ngồi cũng thiền,

Ngữ mặc động tĩnh thể an nhiên.                    Nói im động tĩnh thảy an nhiên.

Túng ngộ phong đao thường thản thản,          Phỏng gặp gươm đao thường nhẹ hững,

Giả nhiêu độc dược dã nhàn nhàn.                Ví nhằm thuốc độc vẫn bồng tênh.

Ngã sư đắc kiến Nhiên-Ðăng Phật,                Thầy ta được thấy Nhiên-đăng Phật,

Ða kiếp tằng vi nhẫn nhục tiên.                       Bao kiếp từng làm tiên nhẫn nhục.

Kỷ hồi sinh, kỷ hồi tử?                                     Mấy hồi tử, mấy hồi sanh?

Sinh tử du du vô định chỉ.                                Sanh tử mơ màng không định dứt!

Tự tòng đốn ngộ liễu vô sinh,                          Tự thời thoắt ngộ pháp vô sanh,

Ư chư vinh nhục hà ưu hỷ.                              Cơn vinh nhục mừng lo gì tá.

Nhập thâm sơn, trú Lan-nhã,                          Vào rừng sâu ở Lan-nhã,

Sầm cương u thúy trường tùng hạ.                 Thong dong ngồi tịnh mái chùa tranh,

Ưu du tĩnh tọa dã tăng gia,                               Núi dựng tùng già ôm bóng cả,

Khuých tịch an cư thực tiêu sái.                       Cảnh lặng lòng yên thanh thoát lạ!

Giác tức liễu, bất thi công,                               Biết là xong tất chẳng cần công,

Nhất thiết hữu vi pháp bất đồng.                     Thảy thảy hữu vi pháp chẳng đồng.

Trú tướng bố thí sanh thiên phước,                 Của cho trụ tướng phước trời hưởng,

Do như ngưỡng tiễn xạ hư không.                   Ví như tên bắn nhắm hư không.

Thế lực tận, tiễn hoàn đọa,                              Ðà bắn hết mũi tên rơi,

Chiêu đắc lai sanh bất như ý.                          Kiếp sau hận cũ lại bời bời,

Tranh tự vô vi thực tướng môn,                       Sao bằng tự cửa vô vi ấy,

Nhất siêu trực nhập Như Lai địa.                     Một nhảy vào liền đất Như Lai

Ðản đắc bổn, mạc sầu mạt,                             Cốt ở gốc lo chi cành,

Như tịnh lưu-ly hàm bảo nguyệt.                      Như ngọc lưu ly ngậm ánh trăng.

Ký năng giải thử như ý châu,                           Ðã hay thấu được châu như ý,

Tự lợi lợi tha chung bất kiệt.                             Lợi ta lợi người không biết mấy.

Giang nguyệt chiếu, tùng phong xuy,               Trăng sông tỏ, gió tùng lay,

Vĩnh dạ thanh tiêu hà sở vi.                              Ðêm trường thanh vắng để chi đây?

Phật tánh giới châu tâm địa ấn,                         Ngọc giới hạnh, tâm in, tánh tỏ,

Vụ lộ vân hà thể thượng y.                                Trên mình mây ráng khoác làm y.

Hàng long bát, giải hổ tích,                                Bát thâu rồng gậy giải cọp,

Lưỡng cổ kim hoàn minh lịch lịch.                     Hai dãy khoen vàng khua lảnh lót,

Bất thị tiêu hình hư sự trì,                                 Phải đâu hư sự giữ làm vì,

Như Lai bảo trượng thân tung tích.                   Gậy báu Như Lai dấu tự ghi.

Bất cầu chân, bất đoạn vọng,                           Không cầu chân, chẳng dứt vọng,

Liễu tri nhị pháp không, vô tướng.                   Mới hay chân vọng không, chẳng tướng.

Vô tướng, vô không vô bất không,                   Chẳng tướng, chẳng không không chẳng không,

Tức thị Như Lai chân thực tướng.                    Ấy mới Như Lai chân thực tướng.

Tâm kính minh, giám vô ngại,                          Gương tâm sáng, soi chẳng ngại,

Quách nhiên oánh triệt châu sa giới.               Suốt thông chiếu khắp hằng sa giới.

Vạn tượng sâm la ảnh hiện trung,                   Muôn tượng um tùm ảnh hiện trong,

Nhất lỏa viên quang phi nội ngoại.                  Một điểm viên quang không nội ngoại.

Khoát đạt không, bát nhân quả,                      Ðắm ngoan không, phá nhân quả,

Mảng mảng đãng đãng chiêu ương họa.        Bừa bãi, rối ren, càng thêm họa.

Khí hữu trước không bệnh diệc nhiên,            Bỏ có, níu không, bệnh vẫn nguyên,

Hoàn như tị nịch nhi đầu hỏa.                         Khác nào trốn nước sa vào lửa.

Xả vọng tâm, thủ chân lý,                                Buông vọng tâm, giữ chân lý,

Thủ xả chi tâm thành xảo ngụy.                      Buông giữ tâm hoàn tâm xảo ngụy.

Học nhân bất liễu dụng tu hành,                     Ðạo nhân chẳng rõ dốc lòng tu,

Chân thành nhận tặc tương vi tử.                    Chân thành nhận giặc làm con quý.

Tổn pháp tài, diệt công đức,                           Tốn pháp tài, dứt công đức,

Mạc bất do tư tâm ý thức.                               Chỉ vì điên đảo theo vọng thức.

Thị dữ thiền môn liễu khước tâm,                   Cho nên thiền pháp dạy thông tâm,

Ðốn nhập vô sanh tri kiến lực.                        Thoắt chứng vô sanh sáng trí Phật.

Ðại trượng phu, bỉnh huệ kiếm,                       Ðại truợng phu cầm kiếm huệ,

Bát-nhã phong hề kim cang diệm.                  Ánh Bát-nhã hề kim cương lóe.

Phi đản không thôi ngoại đạo tâm,                  Ðã hay ngoại đạo bạt tâm mê,

Tảo hội lạc khước thiên ma đởm.                    Lại khiến thiên ma lùi khiếp vía.

Chấn pháp lôi, kích pháp cổ,                           Nổi pháp lôi, đánh pháp cổ,

Bố từ vân hề sái cam lồ.                                  Bủa mây từ hề rưới cam lồ.

Long tượng xúc đạp nhuận vô biên,                Voi rồng dẫm bước nhuận ân sâu,

Tam thừa ngũ tánh giai tỉnh ngộ.                     Năm tánh ba thừa đều tỉnh ngộ.

Tuyết sơn phì nhị cánh vô tạp,                        Cỏ phì-nhị đơm ròng đỉnh Tuyết,

Thuần xuất đề-hồ ngã thường nạp.                 Vị đề-hồ ta từng nếm biết.

Nhất tánh viên thông nhất thiết tánh,               Một tánh viên thông muôn tánh hệt

Nhất pháp biến hàm nhất thiết pháp,               Một pháp bao gồm muôn pháp hết,

Nhất nguyệt phổ hiện nhất thiết thủy,              Một trăng hiện khắp tất cả nước,

Nhất thiết thủy nguyệt nhất nguyệt nhiếp        Tất cả trăng nước một trăng nhiếp,

Chư Phật pháp thân nhập ngã tánh,               Chư pháp thân Phật vào tánh ta,

Ngã tánh đồng cộng Như Lai hợp.                  Tánh ta cùng với Như Lai hiệp.

Nhất địa cụ túc nhất thiết địa,                          Một địa gồm đủ tất cả địa,

Phi sắc phi tâm phi hành nghiệp.                    Chẳng sắc chẳng tâm chẳng hạnh nghiệp.

Ðàn chỉ viên thành bát vạn môn,                     Búng tay, tám vạn pháp môn thành,

Sát-na diệt khước tam kỳ kiếp.                       Nháy mắt rủ xong ba kỳ kiếp.

Nhất thiết số cú phi số cú,                              Tất cả văn tự chẳng văn tự,

Dữ ngô linh giác hà giao thiệp.                       Cùng linh giác ấy nào can dự?

Bất khả hủy, bất khả tán,                                Không thể chê không thể khen,

Thể nhược hư không vật nhai ngạn.              Như hư không ấy vốn vô biên.

Bất ly đương xứ thường trạm nhiên,              Tìm kiếm đã hay không thấy được,

Mịch tức tri quân bất khả kiến.                       Mà luôn trước mắt vẫn thường nhiên.

Thủ bất đắc, xả bất đắc,                                 Lấy chẳng được, bỏ chẳng được,

Bất khả đắc trung chỉ ma đắc.                        Trong cái chẳng được gì là được.

Mặc thời thuyết, thuyết thời mặc,                    Im thời nói, nói thời im,

Ðại thí môn khai vô ủng tắc.                           Cửa đại thí mở thông thông suốt.

Hữu nhân vấn ngã giải hà tông?                    Có người hỏi ta giải tông nào,

Báo đạo ma-ha bát-nhã lực.                           Xin thưa: Ma-ha-bát-nhã lực.

Hoặc thị hoặc phi nhân bất thức,                    Làm ngược làm xuôi trời biết đâu,

Nghịch hành thuận hành thiên mạc trắc.        Rằng phải rằng trái ai rõ được.

Ngô tảo tằng kinh đa kiếp tu,                         Ta sớm từng qua bao kiếp tu,

Bất thị đẳng nhàn tương cuống hoặc.             Nào dám sai ngoa lời dối mị.

Kiến pháp tràng, lập tông chỉ,                          Dựng pháp tràng, lập tông chỉ,

Minh minh Phật sắc Tào-Khê thị.                    Rõ ràng tâm Phật ứng Tào-khê.

Ðệ nhất Ca-diếp thủ truyền đăng,                  Thoạt tiên Ca-diếp đèn tâm truyền,

Nhị thập bát đại Tây thiên ký,                         Hăm tám đời tổ sư Tây thiên.

Pháp đông lưu, nhập thử độ,                           Pháp sang đông vào trung thổ,

Bồ-đề Ðạt-ma vi Sơ tổ.                                    Bồ-đề Ðạt-ma là sơ tổ.

Lục đại truyền y thiên hạ văn,                          Sáu đời y bát thiên hạ nghe,

Hậu nhân đắc đạo hà cùng số.                        Người sau được đạo nhiều vô số.

Chân bất lập, vọng bổn không,                        Chân chẳng lập, vọng vốn không,

Hữu vô câu khiển bất không không.                Hữu vô dứt trọn chẳng không không.

Nhị thập không môn nguyên bất trước,           Hai chục cửa không nguyên chẳng chấp,

Nhất tánh Như Lai thể tự đồng.                       Một tánh Như Lai vốn thể đồng.

Tâm thị căn, pháp thị trần,                               Tâm là căn, pháp là trần,

Lưỡng chủng do như kính thượng ngân.         Thảy đều ngấn bụi ám gương trong.

Ngân cấu tận trừ quang thủy hiện,                   Bao giờ ngấn hết gương trong lại,

Tâm pháp song vong tánh tức chân.               Tâm pháp cùng quên tánh rõ chân.

Ta mạt pháp, ác thời thế,                                  Ôi mạt pháp! Ác thời thế!

Chúng sanh phước bạc nan điều chế.              Chúng sanh phước mỏng không cầm chế.

Khứ thánh viễn hề tà kiến thâm,                       Hiền thánh xa rồi tà vạy sâu,

Ma cường pháp nhược đa oán hại.                  Ma mạnh pháp yếu nhiều ác tệ,

Văn thuyết Như Lai đốn giáo môn,                   Nghe nói Như Lai phép đốn tu,

Hận bất diệt trừ lệnh ngõa toái.                        Hận chẳng nghiền tan như ngói bể.

Tác tại tâm, ương tại thân,                               Tại tâm làm, tại thân chịu,

Bất tu oán tố cánh vô nhân.                             Ðừng có kêu oan chớ trách người.

Dục đắc bất chiêu vô gián nghiệp,                   Muốn khỏi nghiệp vương muôn kiếp lụy,

Mạc báng Như Lai chánh pháp luân.               Vành xe chánh pháp chớ chê cười.

Chiên đàn lâm, vô tạp thụ,                               Rừng chiên đàn không tạp thụ,

Uất mật sâm trầm sư tử trú.                            Sâu kín um tùm sư tử trú.

Cảnh tĩnh lâm gian độc tự du,                         Cảnh vắng rừng im một mình chơi,

Tẩu thú phi cầm giai viễn khứ.                        Cao chạy xa bay chim cùng thú.

Sư tử nhi, chúng tùy hậu,                                Sư tử con, chúng theo mẹ,

Tam tuế tiện năng đại hao hống.                     Tuổi mới lên ba đà hống khỏe.

Nhược thị dã can trục pháp vương,                 Chó rừng dầu bén gót Pháp vương,

Bách niên yêu quái hư khai khẩu.                    Trăm năm yêu quái há mồm suông!

Viên đốn giáo, một nhân tình,                          Pháp viên đốn vượt tình thường,

Hữu nghi bất quyết trực tu tranh.                     Một niềm ngờ vực quyết không vương.

Bất thị sơn tăng sính nhân ngã,                       Sãi tôi đâu sính bàn nhân ngã,

Tu hành khủng lạc đoạn trường khanh.           Sợ lạc đường tu hố đoạn thường.

Phi bất phi, thị bất thị,                                      Thị chẳng thị, phi chẳng phi,

Sai chi hào ly thất thiên lý.                               Sai lạc đường tơ ngàn dặm đi.

Thị tắc Long Nữ đốn thành Phật,                     Thị: đấy Long nữ thoắt thành Phật,

Phi tắc Thiện Tinh sanh hãm trụy.                   Phi: đấy Thiện tinh rơi địa ngục.

Ngô tảo niên lai tích học vấn,                          Ta sớm bao năm chuyên học vấn,

Diệc tằng thảo sớ tầm kinh luận.                     Từng viết sớ sao tìm kinh luận,

Phân biệt danh tướng bất tri hưu,                    Phân biệt danh tướng mãi không thôi,

Nhập hải toán sa đồ tụ khốn.                           Vào biển đếm cát tự chuốc hận,

Khước bị Như Lai khổ kha trách,                     Quả đáng bị Như Lai quở trách,

Sổ tha trân bảo hữu hà ích.                             Châu báu của người có gì ích?

Tòng lai thặng đặng giác hư hành,                  Lâu nay đắng đót rõ công suông,

Ða niên uổng tác phong trần khách.               Uổng bấy làm thân phong trần khách!

Chủng tánh tà, thố tri giải,                               Tánh tà vạy, giải lạc lầm,

Bất đạt Như Lai viên đốn chế.                         Chẳng được pháp Như Lai đốn chế.

Nhị thừa tinh tấn một đạo tâm,                        Hai thừa tinh tấn thiếu đạo tâm,

Ngoại đạo thông minh vô trí huệ.                    Ngoại đạo thông minh không trí huệ.

Diệc ngu si, diệc tiểu ngãi,                               Như trẻ dại, như ngu si,

Không quyền chỉ thượng sanh thực giải.         Thấy nắm tay không quyền tưởng thiệt,

Chấp chỉ vi nguyệt uổng thi công,                   Chấp lấy ngón tay làm mặt nguyệt,

Căn cảnh pháp trung hư niết quái.                   Bóng ma căn cảnh uổng công ghi!

Bất kiến nhất pháp tức Như Lai,                       Chẳng thấy một pháp tức Như Lai,

Phương đắc danh vi Quán Tự Tại.                   Nên cũng kêu là Quán Tự Tại.

Liễu tức nghiệp chướng bổn lai không,            Tỏ rồi, nghiệp chướng hóa thành không,

Vị liễu ưng tu hoàn túc trái.                               Chưa tỏ, nợ xưa đành trang trải.

Cơ phùng vương thiện bất năng san,               Ðói gặp tiệc vua không thể ăn,

Bệnh ngộ y vương tranh đắc sái.                      Bệnh tránh Y vương sao mạnh được?

Tại dục hành thiền tri kiến lực,                         Thiền trong biển dục rõ kiến lực,

Hỏa trung sanh liên chung bất hoại.                Sen trong lửa đỏ muôn đời rực.

Dũng thi phạm trọng ngộ vô sanh,                   Dõng Thi phạm giới chứng vô sanh,

Tảo thời thành Phật vu kim tại.                         Sớm vẫn viên thành trong cõi tục.

Sư tử hống, vô úy thuyết,                                 Sư tử hống thuyết vô úy,

Thâm ta mộng đổng ngoan bì đát.                 Thương thay ai vẫn mê mờ tối,

Chỉ tri phạm trọng chướng bồ-đề,                    Mảng e tội chướng lấp bồ đề,

Bất kiến Như Lai khai bí quyết.                        Chẳng được Như Lai mở kho bí.

Hữu nhị Tỳ-kheo phạm dâm sát,                      Có hai tỳ-kheo phạm dâm sát,

Ba-ly huỳnh quang tăng tội kết.                        Dóm huỳnh Ba-ly thêm buộc xiết.

Duy-ma đại sĩ đốn trừ nghi,                              Bồ-tát Duy-ma chốc giải ngờ,

Do như xích nhật tiêu sương tuyết.                  Như vừng dương hực tiêu sương tuyết.

Bất tư nghì, giải thoát lực,                                Bàn nghĩ chi sức giải thoát,

Diệu dụng Hằng sa dã vô cực.                         Diệu dụng Hằng hà như số cát.

Tứ sự cung dưỡng cảm từ lao,                         Bốn sự cúng dường dẫu nhọc bao,

Vạn lưỡng hoàng kim diệc tiêu đắc.                 Muôn lượng vàng ròng dầu tiêu hết,

Phấn cốt toái thân vị túc thù,                           Thịt tan xương nát chửa đền xong,

Nhất cú liễu nhiên siêu bá ức.                         Một câu thấu suốt siêu ngàn ức.

Pháp trung vương, tối cao thắng,                    Ðấng Pháp vương, bậc tối thắng,

Hằng sa Như Lai đồng cộng chứng.                Hằng sa Như Lai cùng chung chứng.

Ngã kim giải thử như ý châu,                          Ta nay giải vậy Như-ý châu,

Tín thọ chi giả giai tương ứng.                         Người người tin nhận đều tương ứng.

Liễu liễu kiến, vô nhất vật,                                Suốt suốt thấy không một vật,

Diệc vô nhân, diệc vô Phật.                             Cũng không người, cũng không Phật.

Ðại thiên sa giới hải trung âu,                          Thế giới ba ngàn bọt nước xao,

Nhất thiết thánh hiền như điện phất.                Mỗi mỗi thánh hiền như điện phất.

Giả sử thiết luân đỉnh thượng toàn,                  Ví phỏng thiết luân trên đầu chuyển,

Ðịnh huệ viên minh chung bất thất.                  Ðịnh huệ sáng tròn luôn chẳng biến.

Nhật khả lãnh, nguyệt khả nhiệt,                     Nguyệt dầu thành lửa, nhật thành băng,

Chúng ma bất năng hoại chân thuyết.             Ma nào phá được chân thuyết hiện.

Tượng giá tranh vanh mạn tiến đồ,                  Xe voi dốc ngược vững đường lên,

Thùy kiến đường lang năng cự triệt.                Sức mấy bọ trời ngăn bước tiến?

Ðại tượng bất du ư thỏ kính,                            Voi lớn đâu thèm đi dấu thỏ,

Ðại ngộ bất câu ư tiểu tiết.                               Ngộ lớn sá gì chút tiết nhỏ.

Mạc tương quản kiến báng thương thương     Ðừng dòm trong ống biếm trời xanh,

Vị liễu ngô kim vi quân quyết.                           Chưa tỏ, vì anh ta mở rõ.

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 247
Pháp Âm: 7.070
Đang truy cập
Hôm qua: 201
Tổng truy cập: 552.485
Số người đang online: 10